Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

21:42
2394 90db 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
21:32
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaembrace embrace
21:31
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly viawiks wiks
21:30
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viacoolstorybro23 coolstorybro23
21:28
21:26
21:25
21:22
Reposted frommessedup messedup
21:21
8704 a4bd
Reposted frompoppyseed poppyseed viasweetnothingg sweetnothingg

May 24 2017

20:58
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasweetnothingg sweetnothingg
20:57
Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viasweetnothingg sweetnothingg
20:56
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viasweetnothingg sweetnothingg
20:56
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viasweetnothingg sweetnothingg
20:56
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus (via poirytowanie)
20:55
20:54

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 23 2017

19:56
Nie cierpię ludzi i miejsc bez wad. Myślę, że prawdziwie doskonała istota byłaby strasznie niezajmująca.
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
19:55
9853 3db5 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
19:55
9851 45e2
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
19:54
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl