Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

11:09
5774 9b79 500
Reposted fromfreckles-and-moles freckles-and-moles
11:05
11:05
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
11:05
3385 cfcc
11:04
Reposted fromFlau Flau viasweetnothingg sweetnothingg

June 11 2017

18:48
Reposted frommessedup messedup
18:42
18:42
18:42
18:42
18:42
4748 dabe 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
18:42
4785 caff
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
18:41
4994 4d00 500
Reposted frompredictableannie predictableannie
18:41
7832 428d 500

sadness-here:

⚓️b&w⚓️tattoos⚓️

Reposted fromKiro Kiro
18:41
18:40

June 08 2017

19:30
2786 a455
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
19:30
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaPicki91 Picki91
19:27
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
19:27
8672 d9d7
Reposted fromdailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl