Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

11:25
2275 1369
11:24
8314 1812
Reposted fromdusielecc dusielecc viatransfuzja- transfuzja-
11:21
5132 093e
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:21
4359 d3da
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatransfuzja- transfuzja-
11:20
5604 cb86
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:20
5711 eb49
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:19
6430 5632
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:17
11:17
5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSsomething Ssomething

March 21 2017

23:52
9035 b2cc
Reposted fromcalifornia-love california-love viahumane humane
23:51
23:50
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viaroocket roocket
23:50
Jedyna miłość, która nas nigdy nie zdradzi, to miłość własna.
— Cyprian Kamil Norwid
Reposted fromavooid avooid viaRozaa Rozaa
23:50
Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viayveee yveee
23:50
8693 68d9
Reposted fromtfu tfu viatbtf tbtf
23:50
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viayveee yveee
23:49
23:49
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada vianojka nojka
23:46
5607 d0ca 500
Reposted fromoll oll viabagatela bagatela
23:43
6912 c2e2 500
Reposted fromcorvax corvax viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl